Sports

Журналист пошел на интервью с омскими фанатами и остался с разбитым носом

Журналист пошел на интервью с омскими фанатами и остался с разбитым носом

Ì ÔÙ ÔÙ Î Ú × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ÒÙ ÒÙ ÒÙ ÒÙ ÒÙ ÒÙ ÒÙ ÒÙ Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í (863-6) 222-7-22, 8-909-429-64-05, 8-928-137-63-75!
úÁËÁÚ Á × ÔÏÂÕÓÏ ×. 8-909-429-64-05. ëòõéú.ûáèôù.SU. kruiz.shakhty.su

ö Ò Ò Ò Ô Ô Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Sports Ô Ô Ô Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç. ë Ë Ï Ï Ï Ï Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram É É É É É É É É É É É É É É É É É Í Í Í Í Í Í Í Í.

çÏÌÏ × ÉÎ ÏÐÕÂÌÉêÏ × ÁÌ "ÉÓÔÏÒÉ" Ó ÓÅÌÆÉ, ÇÄÅ ÐÒÏÄÅÍÏÎÓÔÒÉÒÏ × ÌÌ ËÒÏ × ÏÐÏÄÔÅË ÎÁ ÌÉÅÅ. "ÎÁÛÁ ÓÌÕÖÂÁ ÏÐÁÓÎÁ N, N ÔÒÕÄÎÁ × ÷ UNI ËÏÍÍÎÎÔÙ He ÆÁÎÁÔÏ EU ÈÏËÅÊÊÏÇÏ ïÍÓËÁ 1 òÕÁÁÁÍ ÉÇÁÅÔÓÑ × 2 × ïÄÅÖÄÕ Walnut AIE third thio -. ÆÉÇÎÑ" – ÐÏÄÐÉÓÁÌ ÓÎÉÍÏË ÖÕÒÎÁÌÉÓÔ.

ÎÒÉÉÒÉÉÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" ". ÷ ÔÒ ÔÒ Þ ÛÌ ÛÌ ÛÌ × × × × × × × × × Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í.

живой чивет за доставительство. Sports.ru, ÅÄÅÔ ÎÁ ÐÏÒÔÁÌÅ ÂÌÏÇ "õááÒ ÏíÏ × ÏÊ". ÒÒÅÄÉ ÎÁÉÂÏÌÅÅ ÐÏÐÕÌÑÒÎÙÈ ACI ÍÁÔÅÒÉÁÌÏ × – × ÉÎÔÅÒ OA × Ó ÙÄÁÀÝÉÍÉÓÑ ÌÉÞÎÏÓÑÍÉ EU Ìèõà ÓÐÏÒÔÁ.
<! –
÷ ÓÔÁ × ÉÔØ × ÂÌÏÇ, ÆÏÒÕÍ, ÎÁ ÓÁÊÔ …
->


http://www.shakhty.su/world/news/2018/09/13/golovin/

ÏÒÉÉÉÉÉÉÓÔÔÔÉ: ÚÓÓÓ

<! – ->


ÚÁÇÏÌÏ × ËÉ ÎÏ × ÏÓÔÅÊ |
ÒÁÚ × £ ÒÎÕÔÁÑ ÌÅÎÔÁ ÎÏ × ÏÓÔÅÊ |
ÏÒÉÇÉÎÁÌ ÓÔÁÔØÉ